Online Darshan of Shri Sant Gajanan Maharaj

 • Main Gate

 • Line for Darshan

 • Hall of the Mandir

 • Shree Ram Darshan

 • Shree Samadhi Darshan

 • Shree Samadhi Darshan

 • Gaumukh Darshan

 • Parayan Hall

 • Shree Paduka darshan

 • Abhishek Pooja

 • Avadumbar Darshan